Privacy Cookie Policy

Privacy policy – Cookie policy Vacatureplatforminderegio B.V. (hierna: Vacatureplatform) houdt zich bezig met het beheren van websites met als doel werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Aangezien Vacatureplatform ook persoonsgegevens verwerkt heeft zij deze Privacy Verklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke persoonsgegevens zij verzamelen en voor welke doeleinden. Indien Vacatureplatform persoonsgegevens verwerkt van cliënten en hun medewerkers, beoordeelt Vacatureplatform bij iedere verwerking of Vacatureplatform verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is. Ook wijst Vacatureplatform u met deze Privacy Verklaring op de rechten, verplichtingen, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot laat Vacatureplatform u in deze Privacy Verklaring weten welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Vacatureplatform B.V
Molenweg 41
5351 ES Berghem
Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via e-mail: johan@vacatureplatforminderegio.nl

Vacatureplatform verwerkt persoonsgegevens die werkzoekenden via hun sollicitaties doorsturen naar werkgevers die vacatures plaatsen op de websites.

Vacatureplatform heeft te maken met een groot aantal sollicitanten.
Voor de verwerking van een sollicitatie, verwerkt Vacatureplatform persoonsgegevens.
Op de website van Vacatureplatform zijn de openstaande vacatures bij verschillende partners van Vacatureplatform zichtbaar.
De door sollicitanten doorgestuurde persoonsgegevens zijn slechts zichtbaar door de beheerders van Vacatureplatform en de werkgevers of door anderen, indien er een grondslag is op basis van de AVG.

Via de website van Vacatureplatform bestaat de mogelijkheid om een account aan te maken om vacatures op de website te plaatsen.
De gevraagde gegevens worden door Vacatureplatform gebruikt voor commerciële doeleinden.

Vacatureplatform maakt voor het verbeteren van haar website gebruik van Google Analytics. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Pagina’s die u bezoekt
 • Het aantal bezoekers op de website
 • Duur van het websitebezoek

Voor u is het van belang om te weten dat deze gegevens anoniem blijven en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens.

Niet alle gegevens worden altijd gebruikt
Van belang hierbij is om te weten dat Vacatureplatform niet altijd alle gegevens gebruikt.
Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Vacatureplatform de gegevens verwerkt.

Vacatureplatform verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt Vacatureplatform hiervoor expliciete toestemming.

Vacatureplatform verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.
Vacatureplatform verwerkt de persoonsgegevens die klanten, sollicitanten en websitebezoekers zelf aan Vacatureplatform ter beschikking stellen.

Via de diensten van Vacatureplatform en/of de aan haar gelieerde ondernemingen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.
Vacatureplatform gebruikt de gegevens onder andere wanneer je:

 • onze websites of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt;
 • relatiebeheer;
 • onze diensten afneemt;
 • uw diensten aan ons verstrekt;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • contact opneemt met ons via het contactformulier of de receptie en
 • u deelneemt aan onze zakelijke evenementen.

Indien u een overeenkomst aan gaat met Vacatureplatform verstrekt u uit eigen wil de gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren.
Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken.

Vacatureplatform gebruikt uw gegevens om diensten te verrichten, voor de uitvoering van de overeenkomst, haar diensten te verbeteren en nakoming van wettelijke verplichtingen.

Vacatureplatform zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan hebt u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien Vacatureplatform een nieuwsbrief verzendt, zal Vacatureplatform dit uitsluitend doen indien Vacatureplatform hier expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor heeft ontvangen.

Vacatureplatform verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Vacatureplatform de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact met u kunnen opnemen of het verzenden van een e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Ook kan Vacatureplatform gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Vacatureplatform zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Vacatureplatform zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Vacatureplatform zal deze grondslag als uitzondering gebruiken en proberen de hiervoor onder 7 of 8 genoemde grondslagen indien mogelijk eerder te gebruiken.

Vacatureplatform gaat als volgt om met sollicitaties. Vacatureplatform bewaart uw gegevens in verband met de sollicitatie.
Vacatureplatform bewaart de gegevens van de sollicitant zolang als de sollicitant werkzoekend is, maar niet langer dan noodzakelijk. Met toestemming van de sollicitant bewaart Vacatureplatform de gegevens twee jaar.

Vacatureplatform bewaart uw gegevens als u contact heeft opgenomen met Vacatureplatform en hieruit een opdracht is voortgekomen. Vacatureplatform bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk en houdt hierbij rekening met de wettelijke bewaartermijnen.

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren
Vacatureplatform zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteert Vacatureplatform een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaart Vacatureplatform de gegevens langer.

Vacatureplatform kan uw gegevens binnen Vacatureplatform en aan en met Vacatureplatform gelieerde ondernemingen uitwisselen en combineren.
Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Vacatureplatform gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Vacatureplatform maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Vacatureplatform vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.
Vacatureplatform zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Vacatureplatform daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Vacatureplatform respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vacatureplatform doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Vacatureplatform beveiligt haar gegevens onder andere door middel van een Clout pakket. Als Vacatureplatform (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht Vacatureplatform deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.
Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar johan@vacatureplatforminderegio.nl.
Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Vacatureplatform probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op deze en andere websites van Vacatureplatform maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat u bij een volgend websitebezoek wordt herkend. Vacatureplatform gebruikt de volgende cookies:

Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren.
Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website
Social cookies: om de mogelijkheid te bieden reacties te delen voor bijvoorbeeld commentaar.
Tracking cookies: deze worden gebruikt om onze websitebezoekers te analyseren. Zo kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Door het gebruik van onze diensten en de website stemt u er mee in dat wij cookies plaatsen en uitlezen op onze websites. Uw toestemming blijft geldig voor de duur van de overeenkomst en totdat u deze intrekt.
Vacatureplatform maakt een onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies plaatst Vacatureplatform altijd, omdat deze noodzakelijk zijn op de website goed te laten werken.
De analytische cookies plaatsen wij ook altijd. Dit is een niet-functionele cookie, omdat deze niet nodig is voor het laten functioneren van de website.Als u akkoord gaat met het plaatsen van de cookies, dan plaatsen wij ook een aantal andere niet-functionele cookies zoals:

 • Verbeteringen op onze website testen
 • Het tonen van social media buttons
 • Relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites
 • Online vragenlijsten te kunnen tonen.


Functionele cookies

Deze cookies gebruiken wij om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft tijdens uw bezoek aan de website.

Cookies meting websitebezoek
Door het gebruik van deze cookies krijgen wij inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruik, welke pagina’s het meest worden bezocht en welke informatie bezoekers zoeken. Op deze manier weet Vacatureplatform op welke onderdelen de website populair is en op welke onderdelen de website verbetering verlangt. De voornoemde statistieken zijn niet te herleiden naar personen. Wij gebruiken deze gegevens altijd anoniem. Wij maken gebruik van Google Analytics en Adobe Analytics om inzicht te verkrijgen uit de data. Zoals hierboven aan u kenbaar is gemaakt, plaatsen wij de analytische cookies altijd bij een bezoek aan onze website.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • De duur van uw bezoek
 • Het aantal bezoekers op onze pagina’s
 • Anonieme gegevens

Wat Adobe en Google met de verzamelde gegevens doen, is opgenomen in hun privacyverklaringen.
De door uw verstrekte persoonlijke gegevens, verstrekken wij nooit aan voornoemde partijen.

Cookies voor integratie social media
Op onze website tonen wij video’s en andere artikelen die u via een social media button kunt delen. De social-media-bedrijven, zoals twitter, Facebook, Google en Youtube en Linkedin, plaatsen cookies, zodat ze u kunnen herkennen indien u inlogt op hun netwerk. Zij verzamelen zo gegevens over de pagina die u deelt. Wij verwijzen u daarom naar de volgende privacyverklaringen:


Hoe kunt u cookies blokkeren en/of verwijderen?

Als u geen cookies geplaatst wilt hebben, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij uw eerste bezoek aan onze website. Mocht u al eerder de cookies hebben geaccepteerd, dan krijgt u die melding niet meer te zien. U dient dan eerst onze cookies te verwijderen. Ik verwijs u hiervoor naar het volgende stappenplan.
Wat u ook kunt doen is het volgende. Blokkeer het plaatsen van cookies via uw browser. Dit kunt u doen in uw browser bij instellingen.

Vacatureplatform behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.